هدف بخش پژوهش آتما

فراهم ساختن بستر مناسب برای فعالیت های پژوهشی فردی و گروهی در حوزه محتوای الکترونیکی؛

شناسایی و تولید اطلاعات و دانش روز، برای به روز رسانی فعالیت­ های آتما در قالب کتاب، طرح تحقیقاتی و مقاله

مسئول بخش پژوهش

اسما پور توکلی (کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی)

وظایف مسئول پژوهش

  • شناسایی افراد توانمند و علاقمند به همکاری در این حوزه از بین اعضا آتما.
  • گروه­بندی افراد با توجه به موضوع مورد پژوهش.
  • نظارت بر برنامه­ ریزی و انجام فعالیت های هر گروه.