درباره من

دکتر مهرانگیز علی نژاد (دکتری برنامه ­ریزی آموزش از دور)

عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

http://academicstaff.uk.ac.ir/mealinejad

آدرس پستی:

کرمان، میدان پژوهش، دانشگاه شهیدباهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم تربیتی

وب سایت:

atmauk.ir

ایمیل:

malinejad@uk.ac.ir

تلگرام:

atma_uk

Phone:

03431322421

03431322394