فرم عضویت آزمایشگاه تولید محتوای الکترونیکی(آتما)

  • میزان آشنایی با نرم افزار ها

  • میزان مهارت ها