انواع همایش ها

1. Meeting میتینگ

هرنوع گردهمآیی دو نفر یا بیشتر مردم برای تبادل اطالعات؛ با اهداف تجاری، اجتماعی، مذهبی یا علمی را میتینگ می گویند. این
واژه در فارسی به معانی جلسه، نشست، انجمن، مالقات و همایش به کار رفته است. معموالً میتینگ های کوچک بین دو تا 15 نفر
و میتینگ های بزرگ با بیش از 15 نفر تشکیل می شود و می تواند انواع مختلفی مانند کنفرانس، کنگره، سمینار، کارگاه، سمپوزیوم
و کانونشن (کنوانسیون) داشته باشد.

2. Congress کنگره

کنگره به گردهمایی های رسمی گفته می شود که افرادی متعلق به حرفه، فرهنگ، مذهب یا هرگروه خاص، برای بحث و تصمیم
سازی گروهی پیرامون موضوعی ویژه وگاه انجام انتخابات جمع می شوند و دارای چند خصوصیت برجسته است:
الف) تعداد شرکت کننده زیاد (صدها یا هزاران نفر)
ب) برنامه در فاصله زمانی خاص (اغلب یک، دو یا چند ساالنه) تکرارشونده
پ) مدت برنامه اغلب به مدت چند روز،
ت) دارای نشست های کوچک تر در قالب کارگاه، پانل، کنفرانس وغیره است.
کنگره معموالً بزرگ تر و رسمی تر از ورک شاپ، کنفرانس و سمپوزیوم است. در کنگره ها جز اعضای گروه اصلی تشکیل دهنده،
معموالً سازمان هایی نیز به عنوان “حمایت کننده Sponsor” حضور دارند.
*کنگره های بین المللی یا جهانی معموالً با فواصل بیش از یک سال و کنگره های ملی با فواصل یک ساله برگزار می شوند.

3. ورک شاپ Workshop

کارگاه یا ورک شاپ به جلساتی گفته می شود که در آن تبادل اندیشه، بحث آزاد و ارائه روش های عملی برای کاربرد یک مهارت،
جریان دارد. در کارگاه معموالً تعدادی محدود مشارکت داشته و درباره موضوعی خاص عمیقاً بحث می کنند تا با روند خالقیت و
تولید مثالً یک خط مشی یا راه حل ویژه آشنا شوند. در این نوع گردهمآیی، گروهی خاص حضور داشته، کمترین سخنرانی از سوی
مدیر برنامه ارائه می شود و درعوض، شرکت کنندگان، در موضوع مشارکت جدی دارند. کارگاه بیش از انتقال دانش، محل انتقال
تجربیات و رشد مهارت هاست.

4. Conferenceکنفرانس

کنفرانس شامل انواع گردهمآیی ها در زمینه های مختلف است اما معموالً به همایش هایی گفته می شود که با برنامه کار و
دستورجلسه رسمی برای بحث، مذاکره، مشاوره، همفکری ویا تبادل نظر و مبادله اطالعات؛ جهت یافتن راه حل، رفع مشکل خاص،
گرفتن رهنمود یا تصمیم سازی تشکیل می شود. شرکت کنندگان از افرادی با عالیق یا تحصیالت و یا آموزش های مشابه، به جلسه
دعوت شده و در صدد یافتن پاسخ برای پرسشی خاص، در زمینه مسائل سازمان، انجمن یا هیأت و گروه خود هستند. کنفرانس
دارای تعریف قطعی و محدودیت خاص نیست اما به طور معمول در مقایسه با کنگره، دارای ابعاد کوچک تر، زمان کوتاه تر و اهدافی
محدودتر می باشد. معموالً کنفرانس ها در یک “مرکز اجتماعات Centre Convention برگزار شده و می تواند شامل انواعی از
روش های ارتباطی مثل “میزگرد”، “پانل”، “سخنرانی عمومی” و یا “بحث های پراکنده گروهی” در راستای یک موضوع واحد باشد.
گاه شرکت کنندگان از راه دور، با استفاده از امکانات ارتباطی نوین با هم ارتباط برقرار می کنند که به آن “تله کنفرانس”،
“ویدئوکنفرانس” یا “کنفرانس از راه دور” گفته می شود.

5. Seminarسمینار

سمینار نوعی کنفرانس است که برای تبادل نظر گروهی کوچک تشکیل می شود؛ یک یا چند نفر از آنها سخنران و بقیه شنونده
هستند. این نوع میتینگ می تواند شامل جلسات گروهی از دانشجویان سال باال باشد که تحت هدایت یک استاد، در یک پژوهش یا
مطالعه جدی حول موضوعی خاص شرکت می کنند و یا واحد درسی پیشرفته ای را می گذرانند. در این نوع گردهمایی، نتایج پیش
بینی شده ای مورد انتظار است. در سمینار، بیش از تبادل نظرشرکت کننده ها، تجربه ی روش تدریس موردنظر است. این برنامه
معموالً به صورت خودمانی برگزار شده، روی بخش کوچکی از یک موضوع صحبت می شود و شنوندگان در هر بخش از آن می توانند
سخن گوینده را قطع کرده و سؤال کنند. بهرحال انواع مختلف سمینار وجود دارد ولی اساساً نوعی بحث آزاد برای تقویت مهارت
های اعضاست. این همایش معموالً در محل سالن کنفرانس یا آمفی تئاتر برگزار می شود.

6. سمپوزیوم Symposium( هم اندیشی)

یک نوع کنفرانس که افرادی با تخصص باال در یک زمینه ی خاص گرد هم آمده، درباره موضوعی کامالً تخصصی بحث می کنند و
در آن پیشنهادات و ایده های نو ارائه می شود. موضوع اختصاصی می تواند شامل تعیین یا تدوین برنامه ای خاص برای اجرا در آینده
یا موافقت جمعی با آن باشد. هریک از شرکت کنندگان ضمن شنونده بودن، در مورد موضوع سخنرانی می کنند. سمپوزیوم مانند
یک مجله تخصصی، دارای مطالبی با موضوع واحد است. در سمپوزیوم، افراد حرفه ای تالش می کنند که با تبادل تجربه و بینش، با
آخرین پیشرفت های حوزه خود در ارتباط باشند، لذا معموالً روی یک جنبه از حرفه خود متمرکز می شوند.

7. فروم Forum( تاالار گفتگو)

در شهر روم باستان، فروم شامل یک محوطه اجتماعات برای داد و ستد و همچنین دادگاه وجود داشته است. فروم به گردهمایی
عموم برای گفتگو، مناظره و بحث آزاد پیرامون موضوعات مورد عالقه ی مردم و همچنین به محل های خاصی که برای این منظور
ساخته می شود خطاب می گردد. امروزه به رسانه هایی چون روزنامه، رادیو، تلویزیون یا وب سایت که نظرات و بحث های مردم را
پخش می کنند نیز فروم می گویند. در مواردی نیز که بحث آزاد بین چند کارشناس جریان داشته و معموالً امکان حضور عموم و
شنیدن نظرات باشد، فروم می گویند که یکی از انواع آن دادگاه است. در فروم، یک راه آموزش همگانی و رشد فرهنگ اجتماعی
است.

8. Conventionکنوانسیونپ

کنوانسیون، کانونشن یا همایش ملی یا بین المللی، بزرگ ترین نوع گردهمآیی است که شامل شکل های مختلف بحث و همچنین
نمایشگاه می شود. این نوع همایش معموالً به عنوان آغاز یک برنامه ی مهم تلقی می شود. مثالً یک کانونشن ملی می تواند برای
تصویب قانون اساسی برگزار شود. معموالً کنوانسیون به همآیش های سیاسی اطالق می شود مثل جلسات بزرگ احزاب سیاسی،
اتحادیه های تجاری، انتخابات ریاست جمهوری و امثال آن. توافقات بین المللی نیز کنوانسیون نامیده می شود.

9. Festivalجشنواره

جشنواره یا فستیوال به برنامه های شادمانی و سرور در مناسبت های مذهبی، فرهنگی و گاه برنامه های غیردینی گفته می شود. این
نوع جشن اغلب با نمایشگاه و مسابقاتی همراه است و مناسبت آن تکرار می شود.

10 .دیسکاشن Discussion( بحث)

یک مذاکره و بحث جدی گروهی را دیسکاشن گویند. درمواردی به سخنرانی رسمی نیز دیسکاشن اطالق می شود. این نوع بحث
معموالً به صورت فعال و طوالنی است و حول محور موضوعی خاص صورت می گیرد. هدف از دیسکاشن پیروزی یک طرف نیست
بلکه پیشرفت در موضوع بحث و روشنگری مورد نظر است