درباره من

تحصیلات آکادمیک
_دکترا برنامه ریزی درسی. (از 13۸7 تا 1391)دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
_کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. (از 13۸۴ تا 13۸7) دانشگاه شهید باهنر کرمان.
_کارشناسی آموزش زبان انگلیسی. (از 1372 تا 1376) دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.

افتخارات و جوایز
– رتبه اول درپذیرش دوره دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
– رتبه برتر دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه باهنر کرمان