درباره من

سال ورود به دانشگاه در مقطع کار شناسی پژوهشگری علوم اجتماعی : 1373
محل تحصیل : دانشگاه شهید باهنر کرمان
سال ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد جامعه شناسی محض :1377
محل تحصیل : دانشگاه شهید باهنر کرمان
سال ورود به دانشگاه در مقطع دکتری جامعه شناسی گروه های اجتماعی :1384
سال اخذ مدرک دکتری 1389
محل تحصیل : دانشگاه تهران