درباره من

تحصیلات آکادمیک
کرمان – دانشگاه شهید باهنر کرمان
کارشناسی مهندسی کامپیوتر- سخت افزار -1379
اصفهان – دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری پایان نامه: استخراج ویژگی های سیگنال گفتار با استفاده از تبدیل موجک-83
اصفهان – دانشگاه اصفهان
دکترا مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری