درباره من

تحصیلات آکادمیک
کارشناسی : مدیریت و برنامه ریزی آموزشی از دانشگاه پیام نور کرمان.
کارشناسی ارشد: مدیریت آموزشی از دانشگاه شهید باهنر کرمان.
دکتری: برنامه ریزی آموزش از راه دور از دانشگاه پیام نور تهران.

مدرس و عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان